Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2011/2
februāris 18, 2011
Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2012/1
janvāris 19, 2012

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2011/3

Žurnāla tēma – stratēģija “Eiropa 2020”

Eiropas Savienības attīstības virzību nākotnē noteiks 2010.gada 17.jūnijā apstiprinātā stratēģija „Eiropa 2020: stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei”, kura saīsināti tiek saukta par stratēģiju „ES 2020” . Tie jautājumi, kuri nosaukti šajā dokumentā kā svarīgākie, veidos ES attīstības kodolu. Par tiem savā rakstā runā Kristīne Medne. Savukārt konkrētām politiku jomām, kuras akcentētas stratēģijā — enerģētikai, sociālajai aizsardzībai, Inovāciju savienībai, pētniecībai un izaugsmei, kā arī ES lomai globālā vidē, konkurējot ar Ķīnu, pievēršas attiecīgo jomu eksperti. Arī šajā numurā sniegts ieskats ES prezidentūras izvērtējumam pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. 

Saturs: 

I. Eiropas Savienības institūcijas

K.Medne. Stratēģijas “ES 2020” būtība un tās nozīme Latvijai I.Krastiņa. ES prezidentūras insitūcija pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā Latvijas prezidentūras prioritātes Eiropas Savienībā: uzsākot diskusiju.

II. Eiropas Savienības politikas

I.Vaidere. Inovācijas savienība Latvijas ilgtermiņa attīstībai R.Āboltiņš. Latvija Eiropas Savienības enerģētikas politikas cēloņsakarību kontekstā M.Banceviča. Eiropas Savienības dalībvalstu pensiju sistēmu kvantitatīvā analīze A.Bulis, R.Škapars. Ķīnas izaugsmes ietekme uz Eiropas Savienības ekonomisko attīstību.

III. Intervija

I.Strazdiņas intervija ar Eiropas Komisijas Informācijas sabiedrības un mediju ģenerāldirektorāta “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas veselībai” nodaļas vadītāju P.Zilgalvi. Gudra un zaļa Latvija. 

IV. Aktualitātes un viedokļi