Latvijas Tēls
septembris 21, 2019
Jaunieši diskutē par Latvijas tēlu
oktobris 10, 2019

Latvijas Politologu biedrības valdes locekle Iveta Reinholde piedalās Eiropas Padomes ekspertu grupas darbā pie Eiropas vietējo pašvaldību hartas piemērošanas komentāru izstrādes

Eiropas vietējo pašvaldību hartas īstenošanai ir noteikta monitoringa sistēma, kurā tiek iesaistīti arī neatkarīgie eksperti no katras Eiropas Padomes dalībvalsts. Eiropas Padomes Reģionālo un vietējo pašvaldību kongresa neatkarīgo ekspertu grupā tiek iekļauti dalībvalstu pētnieki vai NVO pārstāvji, kuriem ir starptautiski atzīta kompetence pašvaldību darbības, reģionālās attīstības un pašvaldību vēlēšanu jautājumos. Latviju neatkarīgo ekspertu grupā kopš 2013.gada pārstāv Latvijas Politologu biedrības valdes locekle, LU Politikas zinātnes nodaļas vadītāja asoc.prof. Iveta Reinholde. Neatkarīgo ekspertu pienākumos ietilpst akadēmisku un analītisku ziņojumu sagatavošana par dažādiem Hartas piemērošanas aspektiem un pašvaldību darbību. Tie tiekas reizi gadā uz vairāku dienu ikgadēju sanāksmi Strasbūrā, Eiropas Padomes galvenajā mītnē. Tomēr, atsevišķu ziņojumu izstrādei daļa ekspertu tiekas arī ārpus Strasbūras.

Šogad neatkarīgo ekspertu uzmanības centrā bija īpaši izveidotas apakšgrupas sagatavotie komentāri par Eiropas pašvaldību hartas piemērošanu mūsdienu mainīgajā starptautiskajā un iekšpolitiskajā vidē digitalizācijas kontekstā. Plānots, ka sagatavotie komentāri nākotnē būs viens no avotiem Eiropas Pašvaldību hartas interpretācijai. Komentāru izstrādes darbā, kas aizsākās 2018.gada rudenī līdzās ekspertiem no Spānijas, Itālijas, Grieķijas un Čehijas aktīvi piedalījās arī Latvijas pārstāve Iveta Reinholde. Līdzdalības uzaicinājums komentāru izstrādei, ko saņēma Iveta Reinholde, ir augsta līmeņa atzinība asociētās profesores pētnieciskai kompetencei, ko līdz šim apliecinājušas gan viņas zinātniskās publikācijas, gan arī sagatavotie analīzes dokumenti Eiropas Padomes vajadzībām.

Plānots, ka tuvākā gada laikā neatkarīgie eksperti veiks apjomīgu pētījumu par kompetenču sadali starp pilsētu un lauku pašvaldībām, lai iegūtu zinātniskus pierādījumus par pašvaldību varas un iespēju izmaiņām urbanizācijas un globalizācijas procesos.